Subsidies

Subsidies

Subsidies zijn financiële bijdragen aan organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van één van de – door de gemeenteraad vastgestelde - beleidsdoelen van de gemeente. De gemeente  heeft de subsidieregels in een Algemene Subsidieverordening Maassluis en in de Nadere subsidieregels vastgelegd.

De subsidielijst heeft als doel een totaalbeeld te schetsen van de subsidiebudgetten die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. De subsidiebudgetten zijn gerangschikt per programma, per product. De gemeenteraad beslist met het vaststellen van de begroting over de subsidieplafonds. Het college beslist over de besteding van de budgetten.

Naast subsidies verstrekt de gemeente op bepaalde terreinen een financiële bijdrage, bijvoorbeeld om te participeren in / op een bepaald terrein (zoals Ombudsman, Talent MVS, Lokale omroep etc.). Kenmerkend hierbij is dat de bijdrage doorgaans gebaseerd is op een eenheidsbedrag, zoals een bedrag per inwoner. De voorwaarden uit de Algemene Subsidieverordening Maassluis zijn hierbij niet van kracht.

ga terug