Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Begrote stand per 1-1

2019

2020

2021

2022

2023

Activa

Materiële vaste activa

95.052

100.593

106.919

110.153

118.254

Materiële vaste activa

95.052

100.593

106.919

110.153

118.254

Financiële vaste activa

5.182

5.126

3.765

3.752

3.738

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

1.391

1.348

0

0

0

- Deelnemingen

1.426

1.426

1.426

1.426

1.426

Overige langlopende leningen u/g

2.365

2.352

2.339

2.326

2.312

Vlottende activa

22.869

18.522

14.318

10.201

6.897

Voorraden

12.198

7.851

3.647

-470

-3.774

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

9.818

9.818

9.818

9.818

9.818

Liquide middelen

50

50

50

50

50

Overlopende activa

803

803

803

803

803

Totaal activa

123.103

124.241

125.002

124.106

128.889

Passiva

Vaste passiva

39.515

38.913

38.810

39.382

40.441

Algemene reserve

21.746

22.424

23.260

24.099

25.006

Bestemmingsreserves

10.526

10.529

10.429

10.258

10.108

Saldo van baten en lasten

-461

-1.414

-1.819

-1.768

-1.540

Voorzieningen

7.704

7.374

6.940

6.793

6.867

Vaste schuld

68.349

67.357

68.221

66.753

70.477

Leningportefeuille o/g

68.349

67.357

68.221

66.753

70.477

Vlottende passiva

15.239

17.971

17.971

17.971

17.971

Kasgeldleningen/banksaldi

4.668

7.400

7.400

7.400

7.400

Overige schulden

6.868

6.868

6.868

6.868

6.868

Overlopende passiva

3.703

3.703

3.703

3.703

3.703

Totaal passiva

123.103

124.241

125.002

124.106

128.889

Toelichting op de geprognosticeerde balans:

Materiële vaste activa
Het saldo van de materiële vaste activa in de jaarrekening 2017 bedroeg € 87 miljoen. Als gevolg van de hoge investeringsvolumes in de jaren 2018 tot en met 2022 stijgt dit bedrag naar € 118 miljoen. Belangrijke oorzaken van het hoge investeringsvolume zijn de extra investeringen uit het Coalitieakkoord alsmede de verplichte activeringen van investeringen in maatschappelijk nut.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en uitgezette geldleningen. Er treden geen grote veranderingen op in de boekwaarden.

Voorraden
Onder de voorraden wordt het begroot saldo van de grondexploitaties opgenomen. De balanswaarde daalt en wordt vanaf 2021 negatief. Dit wordt veroorzaakt door hogere inkomsten uit gronduitgiften. In de paragraaf grondbeleid wordt dieper ingegaan op het verloop van de grondexploitaties.

Vaste passiva
De reservemutaties die in de begroting zijn verwerkt, leiden tot een versterking van de eigen vermogenspositie van de gemeente. De stortingen voortvloeiend uit de activering van de maatschappelijk nut investeringen zijn de belangrijkste oorzaak van de toename. De extra toename is dan ook van belang om de risico's van de toename van de materiële vaste activa af te dekken.

Vaste schuld
De begrote schuldpositie van de gemeente stijgt van € 55 miljoen per 31-12-2017 naar een omvang van € 70 miljoen. In de paragraaf Financiering wordt hier nader op ingegaan.

ga terug