Grondslagen

Bij het opstellen van de begroting 2019 is rekening gehouden met de volgende indexpercentages:

Indexeringspercentages

2019

Salarissen en sociale lasten (incl. CAO)

3,0%

Goederen en diensten

2,0%

Subsidies

2,0%

Gemeenschappelijke regelingen

2,6%

Belastingen en heffingen

2,0%

De indexering van het totaal gemeentelijk subsidieplafond is dusdanig verwerkt in de begroting, dat maatwerkkeuzes kunnen worden gemaakt voor uitvoering van beleidsprioriteiten 2019. De verhoging houdt derhalve niet in, dat voor alle instellingen de subsidie automatisch wordt verhoogd met dit percentage.

De meerjarige budgetten en de algemene uitkering zijn berekend tegen constante prijzen.

De vrij besteedbare middelen van de gemeente bestaan vooral uit de gelden die via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld en de onroerende-zaak belastingen.
In deze begroting is nog geen rekening gehouden met het voor- of nadelig effect van de Septembercirculaire 2018. Hierover zullen wij u nog apart voor de begrotingsbehandeling informeren.

De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat de gerealiseerde kapitaallasten steeds belangrijk lager waren dan de primair geraamde kapitaallasten. Via de bestuursrapportages of eindejaarsbericht werden de ramingen bijgesteld. De lagere kapitaallasten werden veroorzaakt door: het niet tijdig realiseren van de investeringen (onderuitputting); het later verwerken van het financieel effect van gunstiger leningvoorwaarden.
Bij de berekening van de kapitaallasten is derhalve rekening gehouden met een jaarlijks realisatiepercentage van 70%.   Dit resulteert in een lagere kapitaallast (€ 347.000 in 2019, aflopend tot € 190.000 in 2022).

ga terug