Financiële samenvatting

Het uitvoeren van onze stevige ambities brengt extra kosten met zich mee. Om deze ambities te realiseren benutten wij de ruimte in de begroting.

In de jaren 2019 en 2020 sluit de begroting daardoor met een negatief saldo. De jaren 2021 en 2022 laten daarentegen positieve resultaten zien (negatieve bedragen zijn positieve resultaten).

(bedragen x € 1.000)

Programmaoverzicht

Begroting

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

Lasten/Baten

2019

2020

2021

2022

Bestuur en dienstverlening

1.703

1.394

1.580

1.699

Veiligheid en handhaving

2.875

2.892

2.884

2.888

Verkeer, vervoer en waterstaat

5.063

5.264

5.453

5.527

Economie en citymarketing

432

357

357

357

Onderwijs

2.864

2.939

2.964

2.876

Sport, cultuur, recreatie en groen

6.578

6.797

6.831

6.631

Sociaal Domein

28.861

28.896

28.273

28.338

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-727

-708

-687

-665

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

1.259

1.239

1.258

1.228

Overhead

11.242

10.911

10.776

10.642

Algemene dekkingsmiddelen

-59.197

-59.578

-59.740

-59.749

Saldo begroting

953

405

-51

-228

De onontkoombare ontwikkelingen en de beleidsvoornemens uit het Coalitieakkoord die wij met de Kaderbrief en Kadernota 2019 hebben voorgesteld, zijn in de cijfers van de voorliggende programmabegroting doorgevoerd, met uitzondering van de bezuiniging op de Rekenkamercommissie.

Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevatten. Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het begrotingssaldo.
Dit wordt op de volgende wijze gepresenteerd:

(bedragen x € 1.000)

Structureel begrotingssaldo

2019

2020

2021

2022

Saldo baten en lasten

273

-332

-719

-985

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

680

737

668

757

Begrotingssaldo na bestemming

953

405

-51

-228

Waarvan incidentele baten en lasten

-1.304

-938

-879

-847

Structureel begrotingssaldo

-351

-533

-930

-1.075

Aangezien de structurele lasten van de begroting allemaal zijn afgedekt, is er voor alle jaren sprake van een structureel sluitende begroting. De omvang van de algemene reserve is ruim voldoende om de incidentele tekorten in 2019 en 2020 op te vangen.

In de toelichtingen op de programma's is per programma een nadere toelichting gegeven op de financiële ontwikkelingen. Een analyse op totaalniveau is terug te vinden in hoofdstuk 3 Financiële begroting.

ga terug