Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve

Naam reserve

Algemene reserve

Soort reserve

Saldireserve

Nummer

80100

Doel

Het opvangen van tegenvallers en risico's in de exploitatie (weerstandsvermogen).

Startdatum

Einddatum

niet van toepassing

Bestedingsplan

-

Voeding van de reserve

De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad.

Wordt rente toegevoegd?

De bespaarde rente reserves wordt in beginsel aan de algemene reserve toegevoegd. Het rentepercentage is vastgesteld op de omslagrente.

Gewenste omvang

De hoogte van de reserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte. Er is een vrij besteedbaar deel en een 'beklemd' deel. Of een deel van de reserve vrij of beklemd is, hangt af of de bespaarde rente wordt toegevoegd aan de reserve (vrij) of ten gunste komt van de exploitatie (beklemd). De vrije algemene reserve is bepaald op minimaal € 3 miljoen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 70%.

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2019

21.746

Storting:

Rente (vrij besteedbaar deel)

60

Storting vrijgevallen budget investeringen maatschappelijk nut wegen ter dekking van de hogere kapitaallasten

633

Onttrekking:

Voorfinanciering organisatie-ontwikkeling Stadsbedrijf

-15

Boekwaarde per 31 december 2019

22.424

ga terug