Voorwoord

Deze programmabegroting 2019-2022 staan vol met plannen en ideeën waardoor Maassluis volgens ons nog mooier wordt. Een nog betere stad voor onze inwoners om in te wonen, werken en recreëren. Een begroting die gericht is op de toekomst van de stad. Een begroting waarin dit college weloverwogen financiële keuzes heeft gemaakt.

Het is de eerste begroting die het nieuwe college mag presenteren, een uitwerking van het akkoord dat we in mei 2018 sloten onder het motto: Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst. We bouwen met deze begroting aan een stad waarop inwoners trots kunnen zijn, waar we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar, de omgeving en de toekomst. Om het leven van alle Maassluizers te verbeteren, willen we investeren in vier belangrijke overkoepelende thema's: duurzaamheid, sociale cohesie, ouderen, jeugd en jongeren.

Duurzaamheid
Het klimaat verandert: afgelopen zomer was de warmste die ooit in Nederland is geregistreerd, daarnaast kregen we ook in Maassluis te maken met enkele hevige regenbuien. Milieu en Duurzaamheid is daarmee geen begrip dat er zomaar bijhangt, een ‘moetje’. Het is een absolute noodzaak om de uitstoot van CO2 terug te brengen en Maassluis voor te bereiden op het veranderende klimaat. Wij willen als gemeente hierin een belangrijke rol spelen als voortrekker, stimulator en informatieverstrekker. Tegelijkertijd hebben we een voorbeeldfunctie. Zo beoordelen we bij elk beleidsvoorstel het duurzaamheidsaspect.  

Sociale cohesie
Maassluis is een stad waarin iedereen kan meedoen, een stad met een sociaal karakter. Waar ruimte is om van elkaar te verschillen, zonder dat dit leidt tot verdeeldheid. Om de sociale cohesie verder in Maassluis te bevorderen, gaan we onder meer een programma opzetten om werkloosheid, re-integratie en leefbaarheid vanuit alle invalshoeken aan te pakken. Daarbij willen we de bewonersparticipatie en de onderlinge verbondenheid vergroten.

Ouderen
We werken aan een stad en een sterke samenleving waarin je prettig ouder kunt worden; waar goede zorg dichtbij is, waar we omzien naar elkaar en inzetten op ontmoeting. Die contacten zijn zo belangrijk en waardevol, zeker als ouderen hun partner hebben verloren en te maken krijgen met eenzaamheid. Wij willen hier wat aan doen en het sociaal isolement verminderen, dit sluit aan bij het Pact voor de Ouderenzorg. Daarnaast willen we dat Maassluis een dementievriendelijke gemeente wordt. Hiervoor verschijnt eind 2018 een plan van aanpak. Bovendien blijven we inzetten op levensloopbestendige woningen en de verdere ontwikkeling van de woonservicezones zodat ouderen zo lang mogelijk in hun oude vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Jeugd en jongeren
Alle kinderen hebben recht op een goede start en verdienen de beste ondersteuning en stimulering om hun eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Gelukkig heeft onze jeugd in Maassluis hiervoor alle kansen en mogelijkheden. Toch komt het helaas voor dat niet iedereen de school verlaat mét een diploma. Geen diploma betekent minder kans op een baan, minder kans om zelf je leven te bepalen, minder kans om alles uit het leven te halen wat er in zit. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt primair bij de scholen en de schoolbesturen, maar de gemeente kan wel een positieve bijdrage leveren. We willen daarom extra investeren in onderwijs en goede ondersteuning en stimulering.

Dit zijn enkele hoogtepunten uit de begroting. Wij zien het als onze grote opdracht om Maassluis verder op weg te helpen naar een goede en gezonde toekomst door te investeren in de vier gekozen thema's. De gemeente Maassluis geeft daarbij in 2019 in totaal zo'n €100 miljoen uit. We houden vast aan een verantwoord financieel beleid en benutten de ruimte die de begroting biedt.

Op 6 en 7 november behandelt u in de gemeenteraad de voorliggende begroting. Wij gaan dan graag met u in gesprek.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, A.L. Duijmaer van Twist
De burgemeester, dr. T.J. Haan

ga terug