Overzicht van baten en lasten

Meerjarenbegroting 2019-2022

(bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

2017*

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Bestuur en dienstverlening

3.759

4.980

3.705

3.911

3.700

3.825

Veiligheid en handhaving

2.675

2.648

2.893

2.911

2.903

2.907

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.522

5.690

4.651

4.884

5.105

5.211

Economie en citymarketing

443

3.063

504

430

430

430

Onderwijs

5.164

4.123

3.739

3.815

3.840

3.751

Sport, cultuur, recreatie en groen

6.948

6.916

7.564

7.790

7.916

7.686

Sociaal Domein

38.635

40.332

40.663

40.781

40.148

40.213

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

9.486

7.409

7.585

7.700

7.931

8.090

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

2.311

5.398

4.432

3.592

3.066

2.184

Overhead

9.941

9.270

11.279

10.948

10.813

10.679

Algemene dekkingsmiddelen

1.025

449

167

325

607

587

Baten

Bestuur en dienstverlening

-2.046

-1.576

-2.014

-2.529

-2.132

-2.138

Veiligheid en handhaving

-14

-27

-19

-19

-19

-19

Verkeer, vervoer en waterstaat

-321

-199

-221

-221

-221

-221

Economie en citymarketing

-193

-2.681

-73

-73

-73

-73

Onderwijs

-1.537

-996

-875

-875

-875

-875

Sport, cultuur, recreatie en groen

-1.034

-941

-976

-976

-976

-967

Sociaal Domein

-13.598

-12.247

-11.801

-11.801

-11.801

-11.801

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-7.940

-8.021

-8.297

-8.583

-8.828

-9.065

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

-1.067

-4.314

-3.173

-2.353

-1.809

-955

Overhead

-209

-36

-37

-37

-37

-37

Algemene dekkingsmiddelen

-55.384

-56.420

-59.423

-59.951

-60.407

-60.396

Reservemutaties

Bestuur en dienstverlening

82

-1.836

12

12

12

12

Veiligheid en handhaving

Verkeer, vervoer en waterstaat

943

-675

633

601

569

537

Onderwijs

-282

-161

Sport, cultuur, recreatie en groen

-10

-32

-10

-17

-109

-88

Sociaal Domein

1.058

-135

-84

-74

-74

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-1.987

-30

-15

175

210

310

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

-73

-344

Overhead

727

-20

Algemene dekkingsmiddelen

-220

71

60

49

60

60

Totaal

begroting

803

-342

953

405

-51

-228

*De jaarrekening 2017 is opgesteld met de oude programmastructuur.  In bovenstaand overzicht zijn de rekeningcijfers geconverteerd naar de nieuwe programmastructuur.

De baten van het overzicht algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2019

Algemene uitkering

51.474

Onroerende zaakbelasting

6.180

Precariorechten

325

Dividend

354

Rente

815

Overige algemene dekkingsmiddelen

275

Totaal

59.423

Naast bovenstaande inkomsten dient er volgens het Besluit Begroting en Verantwoording inzicht gegeven te worden in de begrotingsposten onvoorzien en vennootschapsbelasting. In de begroting wordt rekening gehouden met een structureel budget voor onvoorziene uitgaven in 2019 - 2022 van € 1 ton.

(bedragen x € 1.000)

VPB en onvoorzien

Begroting 2019

Onvoorzien

100

Vennootschapsbelasting

-

Totaal

100

ga terug