Meerjarenraming

(bedragen x € 1.000)

Programmaoverzicht

Begroting

Begroting

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

Lasten/Baten

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

Bestuur en dienstverlening

4.980

3.705

3.911

3.700

3.825

Veiligheid en handhaving

2.648

2.893

2.911

2.903

2.907

Verkeer, vervoer en waterstaat

5.690

4.651

4.884

5.105

5.211

Economie en citymarketing

3.063

504

430

430

430

Onderwijs

4.123

3.739

3.815

3.840

3.751

Sport, cultuur, recreatie en groen

6.916

7.564

7.790

7.916

7.686

Sociaal Domein

40.332

40.663

40.781

40.148

40.213

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

7.409

7.585

7.700

7.931

8.090

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

5.398

4.432

3.592

3.066

2.184

Overhead

9.270

11.279

10.948

10.813

10.679

Algemene dekkingsmiddelen

449

167

325

607

587

Baten

Bestuur en dienstverlening

-1.576

-2.014

-2.529

-2.132

-2.138

Veiligheid en handhaving

-27

-19

-19

-19

-19

Verkeer, vervoer en waterstaat

-199

-221

-221

-221

-221

Economie en citymarketing

-2.681

-73

-73

-73

-73

Onderwijs

-996

-875

-875

-875

-875

Sport, cultuur, recreatie en groen

-941

-976

-976

-976

-967

Sociaal Domein

-12.247

-11.801

-11.801

-11.801

-11.801

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-8.021

-8.297

-8.583

-8.828

-9.065

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

-4.314

-3.173

-2.353

-1.809

-955

Overhead

-36

-37

-37

-37

-37

Algemene dekkingsmiddelen

-56.420

-59.423

-59.951

-60.407

-60.396

Reservemutaties

Bestuur en dienstverlening

-1.836

12

12

12

12

Veiligheid en handhaving

Verkeer, vervoer en waterstaat

-675

633

601

569

537

Onderwijs

-161

Sport, cultuur, recreatie en groen

-32

-10

-17

-109

-88

Sociaal Domein

-135

-84

-74

-74

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-30

-15

175

210

310

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

-344

Overhead

-20

Algemene dekkingsmiddelen

71

60

49

60

60

Totaal

begroting

-342

953

405

-51

-228

Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht dient inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevatten. Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het begrotingssaldo.
Dit wordt op de volgende wijze gepresenteerd (negatieve bedragen zijn positieve resultaten):

(bedragen x € 1.000)

Structureel begrotingssaldo

2019

2020

2021

2022

Saldo baten en lasten

273

-332

-719

-985

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

680

737

668

757

Begrotingssaldo na bestemming

953

405

-51

-228

Waarvan incidentele baten en lasten

-1.304

-938

-879

-847

Structureel begrotingssaldo

-351

-533

-930

-1.075

Op basis van het overzicht van incidentele baten en lasten kan worden geconcludeerd dat de structurele lasten in de begroting in 2019 worden gedekt door structurele baten.

ga terug